Konuların analizi ve fikirlerin sentezlenmesi için Çalıştay

Çalıştay hakkında daha detaylı bilgi almak için www.calıştay.com adresini ziyaret ediniz.

İnsanın en büyük yetisi ve farkı sahip olduğudüşünme, sorgulama, yeni fikir üretme ve öğrenebilmesidir. Ne var ki bu bireysel yetenek, grup içinde farklı düşünce ve fikirlerin birbirleri ile çatışması şekline dönüşür. Çalıştay bu çatışmayı önleyen, tersine farklı fikirlerin arasında sinerji yaratılmasını, yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.

Çalıştay yöntemi güçlü yapısı, kontrolü, planlı ve yaratıcı bir düşünme süreci oluşturarak, zaman kaybını önler, stresi ortadan kaldırır, düşünce nitelik ve kalitesini yükseltir, konuşmaların eyleme dönüşmesini kolaylaştırır.

Çalıştay yöntemi içerdiği teknikler, etkili moderatörlük tarzı, öncesinde yürütülen tasarım süreci ve tamamlandıktan sonra yürütülen raporlama süreci ile, Türk iş hayatının ihtiyaç duyduğu çözüm odaklılık, yenilikçilik ve uzlaşının yaratılması için kusursuz bir yöntemdir. Tarafımızca tasarlanan, yürütülen ve raporlanan Çalıştay uygulamaları, aşağıdaki konularda pek çok kez mükemmel sonuçlar vermiştir. Taklitlerinden sakınınız!

Durum tespit çalışması

Çalıştay yönteminin çok boyutlu ve bütünsel bakışı kolaylaştıran yapısı katılımcıların durumu ve sorunları bir bütün olarak görmeleri/anlamaları açısından kritiktir. Bu nedenle şimdiki durum analizi çalışmaları, Çalıştay yönteminin en çok kullanıldığı alandır.

Strateji geliştirme ve uzlaşım çalışması

Çalıştay yöntemi kullanılarak bütünsel analizlerle birlikte, neden-sonuç ilişkileri ve kök sorunlar netleştirilmekte, hedeflenen durum ile şimdiki durum arasında nasıl geçiş yapılabileceği tasarlanabilmektedir.

Görsel ve katılımcı bir şekilde, bizim moderatörlük yaklaşımızla oluşturulan sratejiler sadece etkili olmamakta, aynı zamanda uzlaşılan ve uygulamaya geçen çalışmalar olmaktadır.

Proje yönetimi çalışması

Projelerin iyi ve etkin planlanması en kritik ve önemli adımdır ne var ki proje ekipleri en çok bu aşamada zorluk çekerler. Çalıştay yöntemi amaçları netleştiren ve gerçekçi çözümler üretilmesini kolaylaştıran yapısı ile proje ekiplerinin kısa süre içinde en zor olan planlama aşamasını geçmelerini sağlamakta ve başarı olasılığını yükseltmektedir.

Süreç iyileştirme çalışması

Süreçlerde ki sorunların kişiselleşmesini önleyen, yerleşik alışkanlık ve yapıların yapıcı şekilde sorgulanmasını sağlayan doğası ile Çalıştay katılımcıları çözüme odaklar. Sorunların görsel ve yapıcı bir şekilde ele alınması, stresli ve zor olan kök sorunlara yaratıcı ve etkili çözümler üretilmesini sağlar.

Müşteri odaklılık çalışması

İleri problem çözme teknikleri, müşteri beklentilerinin hem sistemli ve hem de yaratıcı bir şekilde çalışılmasını, etkili fikir, çözüm ve projeler geliştirilmesini kolaylaştırır.

Beklenti ve ihtiyaçlar önce bileşenlerine ayrıştırılır, sonra önceliklendirilir, daha sonra gerekleri netleştirildikten sonra bunlarla ilgili realist  planlara katılımcı ve disiplinli bir sorgulama/düşünme süreci aracılığı ile dönüştürülür.

 

Tipik bir ÇalıştayTM içeriği

Konunun içeriğine göre, tarafımızca ÇalıştayTM bir seferlik bir toplantı ya da bir dizi ÇalıştayTM süreci şeklinde icra edilmektedir. Her bir ÇalıştayTM en az yarım gün olmak durumundadır. Bunun dışında bir ya da iki günlük ÇalıştayTM lar da düzenlenebilir. Ancak her durumda aşağıdaki temel adımlar söz konusudur.

a) Ön analiz / planlama

İlk adım ÇalıştayTM ın amacının netleştirilmesi ve konusunun tespit edilmesidir. Konunun tespit edilmesi akabinde, bu konunun etkili bir şekilde irdelenmesi için gerekli sorgulama süreci tarafımızca belirlenir.

Bu aşama sonucunda ÇalıştayTM müşterisinin ÇalıştayTM dan net olarak ne elde edeceği ve bunun nasıl gerçekleşeceğinin detaylı planı net olarak ortaya konur.

Bu aşama, ÇalıştayTM ın en önemli aşamasıdır. Burada bizim problem çözme konusundaki deneyim, yetkinlik ve becerilerimiz konuya nasıl yaklaşılmasının daha uygun olacağı konusunda çok önemli bir katkı yapmaktadır.

b) Katılımın planlanması

İkinci adım belirlenen konu ve başlıklar çerçevesinde katılmasının faydalı olacak kişilerin tespit edilmesidir. Ön analiz yapıldıktan sonra kimlerin katılmasının faydalı olacağı çok net olarak görülür hale gelmektedir.

c) Uygulama

Yöntemin üçüncü adımı ÇalıştayTM ın icrasıdır. ÇalıştayTM, aktif bir yönetmen liderliğinde, ilgili tarafların katılımı ile gerçekleşir. Yönetmen, ileri problem çözme tekniklerini katılımcıların kullanımına sunar ve yeni fikirlerin üretilmesini sağlar.

d) Raporlama ve sunum

ÇalıştayTM çıktılarının dokümante edilmesi yolu ile elde edilenler özlü bir şekilde ilgililerce paylaşılabilir hale getirilir.Bu rapor sayesinde yürütülen çalışmadan, daha sonraki aşamalarda da yararlanılması mümkün olmaktadır.